Polityka Prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewniają łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin “dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, należy zapoznać się z naszą Deklaracją ochrony danych, którą zamieściliśmy pod niniejszą kopią.

Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. “administratorem”)?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji “Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO “administratorem”)” w niniejszej Polityce prywatności.

W jaki sposób rejestrujemy dane użytkownika?

Gromadzimy dane użytkownika w wyniku udostępnienia nam przez niego swoich danych. Mogą to być na przykład informacje wprowadzone do naszego formularza kontaktowego.

Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu zgody na ich rejestrowanie podczas wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do witryny). Informacje te są rejestrowane automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny.

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców użytkownika.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Użytkownik ma również prawo do żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, ma możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na przetwarzanie danych w przyszłości. Ponadto użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych w określonych okolicznościach. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prosimy o kontakt w dowolnym momencie w przypadku pytań dotyczących tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że wzorce przeglądania będą analizowane statystycznie podczas odwiedzania tej witryny. Takie analizy są przeprowadzane przede wszystkim za pomocą tak zwanych programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w naszym Oświadczeniu o ochronie danych poniżej.

2. Hosting

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowie, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Zewnętrzny hosting służy realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i wydajnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Nasi dostawcy usług hostingowych będą przetwarzać dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie świadczenia usług i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do takich danych.

Korzystamy z następujących hostów:

cyber_Folks S.A.
ul. Franklina Roosevelta 22
60-829 Poznań
Polska/Poland
tel.: +48.122963663
info@domeny.pl

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę będą przetwarzane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. W związku z tym traktujemy dane osobowe jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO “administratorem”)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie jest:

Mariusz Bochenek
Saska 48A/72
03-914 Warszawa

Telefon: +48 503 163 626
E-mail: biuro@meble-stolarczyk.pl

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i środków przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe użytkownika pozostaną u nas do momentu, gdy cel, dla którego zostały zgromadzone, przestanie mieć zastosowanie. Jeśli użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie Art. 6(1)(a) RODO lub Art. 9 (2) (a) RODO, jeśli przetwarzane są specjalne kategorie danych zgodnie z art. 9 (1) DSGVO. 9 (1) DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. 49 (1)(a) RODO. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 (1) TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy dane użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 6(1)(b) RODO. Ponadto, jeśli dane użytkownika są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 6(1)(c) RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1)(f) RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Odbiorcy danych osobowych

W ramach naszej działalności biznesowej współpracujemy z różnymi podmiotami zewnętrznymi. W niektórych przypadkach wymaga to również przekazania danych osobowych tym podmiotom zewnętrznym. Ujawniamy dane osobowe stronom zewnętrznym tylko wtedy, gdy jest to wymagane w ramach realizacji umowy, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani (np. ujawnienie danych organom podatkowym), jeśli mamy uzasadniony interes w ujawnieniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub jeśli inna podstawa prawna zezwala na ujawnienie danych. 6 (1) (f) RODO lub jeśli inna podstawa prawna zezwala na ujawnienie tych danych. Korzystając z usług podmiotów przetwarzających, ujawniamy dane osobowe naszych klientów wyłącznie na podstawie ważnej umowy o przetwarzanie danych. W przypadku wspólnego przetwarzania danych zawierana jest umowa o wspólnym przetwarzaniu danych.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może również w dowolnym momencie odwołać zgodę, której już nam udzielił. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU PRZETWARZANIA DANYCH NA PODSTAWIE ART. 6(1)(E) LUB (F) RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZGŁOSI SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ PRZEKONUJĄCE, GODNE OCHRONY PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD JEGO INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). 21(1) RODO).

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO). 21(2) RODO).

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do zarejestrowania skargi w organie nadzorczym, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do zarejestrowania skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przeniesienia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje o danych, ich poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych. Użytkownik może mieć również prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub jakichkolwiek innych pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

  • W przypadku zakwestionowania przez użytkownika poprawności zarchiwizowanych przez nas danych, zwykle będziemy potrzebować trochę czasu na zweryfikowanie tego roszczenia. W czasie trwania tego dochodzenia użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, użytkownik ma możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych zamiast żądania ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, a użytkownik potrzebuje ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli użytkownik zgłosił sprzeciw zgodnie z art. 21(1) RODO, prawa użytkownika i nasze prawa będą musiały zostać zestawione ze sobą. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego wskazanych przez Unię Europejską lub państwo członkowskie UE.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać, sprawdzając, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

4. Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze witryny i strony wykorzystują pliki określane w branży jako “pliki cookie”. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub są trwale archiwizowane na urządzeniu użytkownika (trwałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na urządzeniu użytkownika do momentu ich aktywnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą być wydawane przez nas (własne pliki cookie) lub przez firmy zewnętrzne (tzw. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług firm zewnętrznych ze stronami internetowymi (np. pliki cookie do obsługi usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez tych plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, z których użytkownik chce korzystać (np. funkcji koszyka) lub tych, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają wymierny wgląd w odbiorców internetowych), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1)(f) RODO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeśli zażądano zgody użytkownika na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania przeglądarki w taki sposób, aby był powiadamiany za każdym razem, gdy pliki cookie są umieszczane, oraz aby zezwolić na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Użytkownik może również wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie lub aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

Informacje o tym, jakie pliki cookie i usługi są używane w tej witrynie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności.

Zgoda z Complianz

Nasza witryna internetowa korzysta z technologii zgody firmy Complianz w celu uzyskania zgody użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na jego urządzeniu lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tej zgody w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest Complianz B.V., Kalmarweg 14-5, 9723 JG Groningen, Holandia (dalej “Complianz”).

Complianz jest hostowany na naszych serwerach, więc nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami dostawcy Complianz. Complianz przechowuje plik cookie w przeglądarce użytkownika, aby móc przypisać udzielone mu zgody lub je odwołać. Zebrane w ten sposób dane są przechowywane do momentu, w którym użytkownik zażąda ich usunięcia, sam usunie plik cookie Complianz lub do momentu, w którym cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe prawne obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.

Complianz służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 6(1)(c) RODO.

5. Narzędzia analityczne i reklama

Google Tag Manager

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia

Menedżer tagów Google to narzędzie, które pozwala nam zintegrować narzędzia śledzące lub statystyczne oraz inne technologie na naszej stronie internetowej. Sam Google Tag Manager nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Zarządza on jedynie zintegrowanymi za jego pośrednictwem narzędziami i uruchamia je. Menedżer tagów Google gromadzi jednak adres IP użytkownika, który może być również przekazywany do spółki macierzystej Google w Stanach Zjednoczonych.

Menedżer tagów Google jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i administrowaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6(1)(a) RODO i § 25 (1) TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Firma jest certyfikowana zgodnie z “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi witryny analizowanie wzorców zachowań odwiedzających witrynę. W tym celu operator witryny otrzymuje różne dane użytkownika, takie jak odwiedzane strony, czas spędzony na stronie, używany system operacyjny i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do odpowiedniego urządzenia końcowego użytkownika. Przypisanie do identyfikatora użytkownika nie ma miejsca.

Google Analytics wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców zachowań użytkowników (np. pliki cookie lub odciski palców urządzeń). Informacje o korzystaniu z witryny zarejestrowane przez Google są z reguły przesyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych, gdzie są przechowywane.

Korzystanie z tych usług odbywa się na podstawie zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. 6(1)(a) RODO i § 25(1) TTDSG. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie.

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie Standardowych Klauzul Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Firma jest certyfikowana zgodnie z “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Wtyczka do przeglądarki

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu i przetwarzaniu jego danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics, zapoznaj się z Oświadczeniem o ochronie danych Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Przetwarzanie danych kontraktowych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Google i w pełni wdrażamy rygorystyczne przepisy niemieckich agencji ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Hotjar

Ta strona internetowa wykorzystuje Hotjar. Dostawcą jest Hotjar Ltd., Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa. (website: https://www.hotjar.com).

Hotjar to narzędzie używane do analizowania wzorców użytkownika na tej stronie. Hotjar pozwala nam na przykład rejestrować ruchy myszy i przewijania, a także kliknięcia. Podczas tego procesu Hotjar ma również możliwość określenia, jak długo kursor pozostawał w określonej pozycji. Na podstawie tych informacji Hotjar kompiluje tak zwane mapy ciepła, które umożliwiają określenie, które części witryny odwiedzający przegląda w preferowany sposób.

Jesteśmy również w stanie określić, jak długo użytkownik przebywał na stronie tej witryny i kiedy ją opuścił. Możemy również określić, w którym momencie użytkownik przerwał wypełnianie formularza kontaktowego (tzw. lejek konwersji).

Ponadto Hotjar można wdrożyć w celu uzyskania bezpośrednich informacji zwrotnych od odwiedzających witrynę. Funkcja ta ma na celu ulepszenie oferty operatora strony internetowej.

Hotjar wykorzystuje technologie, które umożliwiają rozpoznanie użytkownika w celu analizy wzorców użytkownika (np. pliki cookie lub wdrożenie odcisków palców urządzeń).

Jeśli uzyskano zgodę użytkownika, korzystanie z wyżej wymienionej usługi odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). 6(1)(a) RODO i § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy telekomunikacyjnej). Zgoda taka może zostać odwołana w dowolnym momencie. Jeśli nie uzyskano zgody użytkownika, korzystanie z usługi będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i § 25 TTDSG (niemieckiej ustawy o telekomunikacji). 6(1)(f) RODO; operator witryny ma uzasadniony interes w analizie wzorców użytkowników w celu optymalizacji zarówno prezentacji internetowej, jak i działań reklamowych operatora.

Dezaktywacja Hotjar

Jeśli chcesz dezaktywować rejestrowanie danych przez Hotjar, kliknij poniższy link i postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi pod linkiem: https://www.hotjar.com/policies/do-not-track/.

Pamiętaj, że będziesz musiał osobno dezaktywować Hotjar dla każdej przeglądarki i każdego urządzenia.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat Hotjar i rejestrowanych danych, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Hotjar pod poniższym linkiem: https://www.hotjar.com/privacy.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez przepisy dotyczące prywatności danych, która gwarantuje, że dane osobowe osób odwiedzających naszą witrynę są przetwarzane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

6. Wtyczki i narzędzia

Czcionki Google

Aby zapewnić jednolitość czcionek używanych w tej witrynie, witryna ta korzysta z tak zwanych czcionek Google dostarczanych przez Google. Po wejściu na stronę w naszej witrynie przeglądarka załaduje wymagane czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki.

W tym celu używana przeglądarka będzie musiała nawiązać połączenie z serwerami Google. W rezultacie Google dowie się, że Twój adres IP został użyty do uzyskania dostępu do tej witryny. Korzystanie z czcionek Google Fonts odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w jednolitej prezentacji czcionki na stronie internetowej operatora. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6(1)(a) RODO i § 25 (1) TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek Google Fonts, zostanie użyta standardowa czcionka zainstalowana na komputerze użytkownika.

Więcej informacji na temat Google Fonts można znaleźć pod tym linkiem: https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Firma jest certyfikowana zgodnie z “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCAPTCHA

Na tej stronie internetowej używamy “Google reCAPTCHA” (zwanego dalej “reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest ustalenie, czy dane wprowadzone na tej stronie internetowej (np. informacje wprowadzone do formularza kontaktowego) są dostarczane przez człowieka, czy przez zautomatyzowany program. Aby to ustalić, reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzających witrynę na podstawie różnych parametrów. Analiza ta jest uruchamiana automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę. Na potrzeby tej analizy reCAPTCHA ocenia różne dane (np. adres IP, czas spędzony przez odwiedzającego witrynę lub ruchy kursora zainicjowane przez użytkownika). Dane śledzone podczas takich analiz są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający witrynę nie są powiadamiani o tym, że analiza jest w toku.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie Art. 6(1)(f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie stron internetowych operatora przed niewłaściwym zautomatyzowanym szpiegowaniem i przed spamem. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6(1)(a) RODO i § 25 (1) TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. pobieranie odcisków palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google reCAPTCHA, zapoznaj się z Deklaracją prywatności danych Google i Warunkami użytkowania pod poniższymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=en and https://policies.google.com/terms?hl=en.

Firma jest certyfikowana zgodnie z “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF jest zobowiązana do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dostawcą pod poniższym linkiem: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

ADRES

Meble Stolarczyk
Saska 48A/72
03-914 Warszawa

© 2024 Mariusz Bochenek